Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Edwin Plasmeijer
handelend onder de naam/namen: Edwin Plasmeijer Webdesign
Hierna te noemen EPW

Vestigings- & bezoekadres:
Prinses Margrietstraat 3, 2396 XC,  Koudekerk aan den Rijn
KvK nummer : 76753573
Btw nummer:  NL003133277B32

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met EPW gesloten overeenkomsten. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens EPW binden EPW uitsluitend indien deze schriftelijk door EPW zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van de opdrachtgever uit.

Het ontstaan van opdrachten

De overeenkomst van opdracht tussen EPW en de opdrachtgever ontstaat door aanbod (offerte) en acceptatie. EPW zal streven naar schriftelijke bevestiging van de opdracht van de opdrachtgever, bevestiging door middel van elektronisch berichtenverkeer daaronder begrepen. Na de aanvang van de werkzaamheden door EPW zal, ook zonder schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever, worden aangenomen dat de opdracht conform de offerte is verstrekt.

Annulering van opdrachten

Annulering van een overeenkomst van de opdrachtgever is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van EPW. Na toestemming voor annulering is de opdrachtgever gehouden aan EPW te vergoeden alle schade die EPW, als gevolg van de annulering, heeft geleden of nog zal lijden. De winstderving van EPW hieronder begrepen, ongeacht de overige rechten van EPW.

Uitvoering van de overeenkomst

EPW zal de overeenkomst van opdracht naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het een en ander op grond van de stand der wetenschap op dat moment. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EPW het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Het tarief

Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht zal EPW kenbaar maken welke tarieven bij de uitvoering van de opdracht zullen worden gehanteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, luidt dit tarief exclusief BTW en exclusief eventuele kosten. Eveneens zal kenbaar worden gemaakt of er aanvullende kosten in rekening zullen worden gebracht.

Betalingen

Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door EPW is vereist. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De te vergoeden rente bedraagt voor iedere maand, of een gedeelte hiervan, 1% van het factuurbedrag. Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever door EPW schriftelijk worden aangemaand, in aanvang per e-mailbericht of gewoon poststuk. Indien ook na deze aanmaning geen tijdige en volledige betaling volgt, zal EPW  een aanmaning per aangetekende post verzenden. Voor deze aanmaning zal de opdrachtgever, jegens EPW , de officiële incassokosten naleven. Wet Incasso Kosten (W.I.K.) per 1 juli 2012 zijn:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering, met een minimum van € 40,-;

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775

Intellectueel eigendom

EPW behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen EPW en de opdrachtgever is gecreëerd, gesteld en/of geleverd. Het is EPW toegestaan om in het kader van de opdracht vervaardigde werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van EPW voor schade van de opdrachtgever, als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat EPW voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht. Betreft het een doorlopende opdracht waarvoor periodiek wordt gefactureerd, dan wordt de aansprakelijkheid van EPW beperkt tot het bedrag dat in de zes maanden voorafgaand aan het schade brengend voorval door EPW  is gefactureerd. EPW is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van EPW jegens de opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door EPW afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

Op alle met EPW gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissementsdistrict waarbinnen Edwin Plasmeijer Webdesign valt.

Meer
berichten